سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پوشاندن سطح بستر قارچ خوراکی دکمه ای جدید طرز کاشت اسپون

پوشاندن سطح بستر قارچ خوراکی دکمه ای جدید طرز کاشت اسپون 

پوشاندن سطح بستر قارچ خوراکی دکمه ای جدید طرز کاشت اسپون

 

پوشاندن سطح بستر قارچ خوراکی دکمه ای جدید طرز کاشت اسپون یک قطعه اسپون را که در محیط بسته و کاملا استریل محفوظ است باز کرده و به دوازده قطعه کوچک تقسیم نموده و قبلا سطح خاک بستر را به فاصله 25 سانتیمتر ، قطعه چوبهای در خاک بستر فرو برده و علامت گذاری کنید. در محل هر سوراخ قسمتی از خاک را تا عمق 5 سانتیمتر با وسیله‌ای خارج کرده و با دست چپ یک قطعه اسپون به جای آن گذاشته و روی آنرا می‌پوشانند. بطوری که عمق کاشت 5 – 3 سانتیمتر از سطح خاک باشد و به همین ترتیب پیش می‌روند تا کلیه بستر کاشت شود. پوشاندن سطح بستر ده تا چهارده روز بعد از تاریخ کاشت اسپون ، بایستی سطح کشت را بوسیله یک لایه دو سانتیمتری خاک استریل شده پوک و منفذدار پوشانده و کاملا آنرا مسطح و یکنواخت نمود. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی 15?5 درجه باشد. در این موقع باید کاملا دقت شود تا به هیچ وجه ، بستر کشت تک